உங்கள் குரலும் ஒலிக்க வேண்டுமா ?

என்ன செய்ய வேண்டும் ?

1. நல்ல தலைப்பு கொடுங்கள்
2. பதிவு இரத்தின சுருக்கமாக இருத்தல் நன்று
3. copy & paste இருத்தல் கூடாது
4. உங்கள் விலாசம் இருத்தல் அவசியம்
5. தமிழ் பதிவுகள் மட்டும்
அனுப்ப வேண்டிய மின்னஞ்சல் : catchmejeas@gmail.com